Kijów ul. I. Franki 40b m. 307
tel. +38 (044) 486-31-77
e-mail: zpu5@o2.pl
Home / Publikacje / PROGRAM DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZKU POLAKÓW na UKRAINIE na lata 2017-2020

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZKU POLAKÓW na UKRAINIE na lata 2017-2020

Celem ZPU jest organizacja i koordynacja działań członków Związku, na rzecz społecznego, oświatowego, kulturalnego i ekonomicznego rozwoju mieszkających na Ukrainie obywateli polskiego pochodzenia, obrony ich praw obywatelskich i narodowościowych. W ciągu najbliższych 4 lat ZPU planuje realizować podane poniżej cele i zadania. 
I.                  
SPRAWY ORGANIZACYJNE, SPOŁECZNE

1. Działać zgodnie z Konstytucją Ukrainy, normami Prawa ukraińskiego i międzynarodowego, takimi jak Konwencja Ramowa Rady Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych i innych aktów z poczuciem obowiązku lojalności, wierności i patriotyzmu wobec swego państwa, jakim jest niepodległa Ukraina.

2. Działalność Związku prowadzić na demokratycznych zasadach niezależności i samorządności własnej i jego ośrodków. Kontynuować dalszy rozwój struktur i tworzenie nowych ośrodków zgodnie ze Statutem ZPU i ustawą Ukrainy „Про громадські об’єднання” (weszła w życie z dniem 01.01.2013 r.).

3. W okresie lat 2017-2018 stworzyć jedyny rejestr wszystkich organizacji (bazę danych), należących do ZPU:

– opracować i na posiedzeniu ZG ZPU zatwierdzić wzór nowej legitymacji członka ZPU, procedurę jej wydania i rejestracji;

prowadzić stronę internetową ZPU oraz uruchomić strony organizacji lokalnych.

4. Najważniejszym zadaniem i obowiązkiem nowo obranych władz ZPU uważać powstanie należycie funkcjonującego „Domu Polskiego” w Kijowie, który powinien stać się centrum życia polskiej społeczności stolicy, gdzie znajdzie swe miejsce siedziba ZPU oraz innych organizacji polskich Kijowa. Dom taki będzie miejscem zebrań, przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych, medialnych i temu podobnych. Dla osiągnięcia tych celów nawiązać ścisłą współpracę z instytucjami państwowymi m. Kijowa, Ukrainy i Polski, placówkami dyplomatycznymi RP na Ukrainie.

5. Współdziałać z innymi polskimi organizacjami Ukrainy, jak też z innymi grupami etnicznymi wielonarodowej Ukrainy, organizacjami pozarządowymi na zasadach partnerstwa, tolerancji, solidarności w imię wspólnego dobra. Utrzymywać kontakty i współpracować z Polonią państw Europy i Świata.

6. Nie mniej ważnym zadaniem uważać poszukiwanie środków dla realizacji celów i przedsięwzięć ZPU. Współpracować w tym kierunku z przedstawicielami biznesu, władz państwowych Ukrainy i Polski. Ściśle współpracować z organizacjami pozarządowymi Ukrainy i RP, w tym: ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”, Fundacją „Wolność i Demokracja” Fundacją „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

7. Zorganizować treningi i warsztaty dla członków polskich organizacji społecznych w celu zachęcania ich do szerszego udziału w reformowaniu swoich miast i państwa, współuczestniczenia w inicjatywach, organizowanych przez samorządy lokalne, administracje obwodowe, resort kultury etc. Inspirować obywateli polskiego pochodzenia do pracy w urzędach, administracji miejscowej, udziału w wyborach różnego szczebla, w innych akcjach państwowych i społecznych.

8. Wspierać przedsiębiorczość wśród obywateli polskiego pochodzenia, szczególnie młodzieży deklarującej chęć założenie własnej firmy przy udziale odpowiednich instytucji i firm zarówno Ukrainy i Polski. Występować, w ramach określonych w Statucie ZPU, w charakterze założyciela podmiotów gospodarczych.

9. Działając zgodnie z obowiązującym na Ukrainie prawem, domagać się jego doskonalenia, między innymi, w zakresie możliwości restytucji nieruchomości wcześniej należącej do gromady polskiej Ukrainy, co umożliwiłoby uregulować problem z brakiem pomieszczeń dla naszych organizacji.

10. Opiekować się osobami w starszym wieku, polskimi kombatantami II wojny światowej, osobami represjonowanymi i deportowanymi, inwalidami wojennymi i osobami niepełnosprawnymi.

 

 II.                   KULTURA, RELIGIA, DZIEDZICTWO NARODOWE


1.                  Współpracować z Ministerstwem Kultury i innymi instytucjami Ukrainy, placówkami MSZ RP, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego i innymi instytucjami rządowymi RP w niezwykle ważnej i odpowiedzialnej sprawie promowania polskiej kultury poprzez:

– pobudzanie do tworzenia i rozwoju zespołów artystycznych i kulturalnych polskich, jak też polsko-ukraińskich różnych kierunków i rodzajów;

– sprzyjanie organizacji występów gościnnych na Ukrainie polskich zespołów teatralnych, muzycznych w tym folklorystycznych, jazzowych, zespołów współczesnej masowej kultury młodzieżowej;

– popieranie inicjatyw organizowania konferencji, w tym międzynarodowych, związanych tematycznie z kulturą, historią i nauką;

– dwujęzycznych wydań, broszur informacyjnych, słowników etc;

– udzielanie pomocy merytorycznej w zakresie pielęgnowania śladów polskich na Ukrainie, gromadzenia, przechowywania, opracowywania i udostępnienia posiadanych zbiorów historycznych, będących polskim dziedzictwem narodowym.;

– wyszukiwanie, badanie i objęcie stałą opieką przez organizacje terenowe nekropolii i miejsc pochówku Polaków, uczestniczenie w planach ich renowacji z udziałem KG RP, polskich fundacji pozarządowych i włączeniem kosztów własnych. Staranie się o status zabytku rangi lokalnej lub ogólnokrajowej dla takich miejsc wiecznego spoczynku.

2. Przygotowanie propozycji dla władz samorządowych w zakresie renowacji obiektów, szczególnie ciekawych dla turystów i inwestorów, miejsc, związanych z polskim dziedzictwem historycznym (byłe rezydencje polskie, znaki pamięci i polskiego oręża, kościoły i klasztory katolickie);

– zachęcanie władz samorządowych we własnym obszarze działania do zawierania umów partnerskich z polskimi samorządami dla ożywienia współpracy kulturalno-gospodarczej i wymiany młodzieżowej.

3. Uznając wielką, historyczną rolę Kościoła Katolickiego w zachowaniu przez Polaków Ukrainy wiary i duchowego dziedzictwa Polski współpracować z duchowieństwem Kościoła Katolickiego, wspierać prawo Polaków Ukrainy na zachowanie w Kościele polskiego języka i kultury religijnej w liturgii i katechizacji, jako ostoi ich duchowej i narodowej tożsamości.

4. Apelować do władz miast, przedsiębiorców polskich i ukraińskich o podjęcie inicjatyw w celu otwarcia kawiarń, klubokawiarń mających stać się miejscem spotkań towarzyskich obywateli Ukrainy polskiego pochodzenia.

III.                   OŚWIATA, SPRAWY MŁODEGO POKOLENIA

  1. Inicjować czynną współpracę w zakresie organizacji cyklu bezpłatnych szkoleń metodycznych na Ukrainie, których celem będzie podniesienie kwalifikacji nauczycieli szkół polonijnych i nauczycieli pracujących w środowiskach polonijnych, w zakresie nauczania języka polskiego, jako drugiego języka lub języka obcego. Tematykę szkoleń koncentrować na poszerzaniu wiedzy metodycznej i rozwijaniu praktycznych umiejętności niezbędnych do właściwego planowania lekcji oraz nauczania języka polskiego.
  2. Za cel priorytetowy uważać otwarcie szkół i klas polskich w stolicy Ukrainy – Kijowie i innych miejscowościach z największym skupiskiem Polaków, z odpowiednim doborem przedmiotów mających formować duchową i narodową tożsamość młodzieży pochodzenia polskiego. Wspierać otwarcie i funkcjonowanie szkół polskich sobotnio-niedzielnych.
  3. Zwrócić się do Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy z prośbą o zatwierdzenie polskich programów i podręczników i zezwolenie na korzystanie z nich w szkołach polskich na Ukrainie.
  4. Brać czynny udział w Olimpiadach Literatury i Języka Polskiego przeprowadzanych przez MEN i MON.
  5. Rozszerzyć współpracę z Ministerstwem Edukacji Narodowej RP, ORPEG-iem i odpowiednimi strukturami Ukrainy w zakresie zatrudnienia nauczycieli z Polski w szkołach sobotnich i ogólnokształcących Ukrainy.
  6. Zwrócić się do Ministerstwa Oświaty Ukrainy z wnioskiem o napisanie i wydanie podręcznika historii Polaków Ukrainy dla szkół polskich na Ukrainie, krytycznie rewidującego postulaty polonofobicznej historiografii (sowieckiej i innej). Ściślej współpracować z kołami nauczycielstwa polskiego na Ukrainie.
  7. Zachęcać młodzież polską Ukrainy do udziału w organizacji ruchu harcerskiego, współpracując z harcerstwem w Polsce, pamiętając, że harcerskie obozownictwo jest formą edukacji historycznej. Angażować młodzież do udziału w uroczystościach patriotycznych i patriotyczno-religijnych polskich i ukraińskich upamiętniających martyrologię narodu polskiego na Ukrainie.
  8. Wspierać młodzieżowy ruch organizacyjny, tworzenie młodzieżowych ciał społecznych różnego rodzaju: patriotyczno-historycznych, harcerskich, studenckich, kultury fizycznej i sportu, turystyki, organizacji wypoczynku i rekreacji etc.

IV.                   MEDIA


1.                  Apelować do odpowiednich instytucji na Ukrainie i w Polsce o dofinansowywanie rozwoju drukowanych i elektronicznych mediów adresowanych dla obywateli Ukrainy polskiego pochodzenia. Zabiegać o organizację szkoleń dla dziennikarzy, udzielanie im pomocy technicznej POMAGAC

2.                  Pomagać organizacjom polskim Ukrainy, pragnącym realizować własne programy medialne.

3.                  Inicjować dalszy rozwój ogólnoukraińskiej gazety „Dziennik Kijowski” (założyciel – ZPU) i innych pism w kierunku powiększenia zasięgu kolportażu, dotarcia do grup docelowych, zwiększenia objętości, częstotliwości ukazywania się. Polepszenie jakości, różnorodności tematycznej gazety może być zrealizowane poprzez angażowanie do pracy dziennikarskiej młodzieży, szczególnie polonistów, absolwentów uczelni wyższych Ukrainy i Polski, posiadających określone umiejętności fachowe. W realizacji tych zamierzeń decydująca rolę może odegrać nakłonienie kapitału prywatnego do współpracy z pismem.

4.                  Apelować do odpowiedzialnych instytucji Ukrainy i Polski o umożliwienie stałej transmisji kanałów polskich przede wszystkim TV „Polonia” w telewizji kablowej na Ukrainie szczególnie w Kijowie, ośrodkach regionalnych, na terenach największych skupisk Polaków.

5.                  Starać się razem z podmiotami polskiego i ukraińskiego biznesu o umożliwienie stałego dopływu polskiej prasy i produkcji książkowej na Ukrainę i zorganizować regularne jej wysyłanie do ośrodków kultury polskiej.

6.                  Apelować do mediów RP o zezwolenie na publikację w mediach polskich Ukrainy drukowanych i elektronicznych najciekawszych materiałów z masmediów polskich.

Niniejszy program został przygotowany przez Zarząd Główny ZPU. Jego ostateczny kształt zatwierdzony zostanie na kolejnym posiedzeniu ZG ZPU z uwzględnieniem uwag i propozycji, które prosimy nadsyłać do sekretariatu organizacji ( www.zpu5@o2.pl )

Comments are closed.

Scroll To Top