Kijów ul. I. Franki 40b m. 307
tel. +38 (044) 486-31-77
e-mail: zpu5@o2.pl
Home / Anonsy / II Ogólnopolski Konkurs Literacki I Międzynarodowy Konkurs Literacko – Plastyczny „Lubelszczyzna w legendach”

II Ogólnopolski Konkurs Literacki I Międzynarodowy Konkurs Literacko – Plastyczny „Lubelszczyzna w legendach”

Organizatorzy konkursu:

 • Mariola Wesołowska – Lecka – nauczycielka języka polskiego i informatyki w Szkole Podstawowej nr 3 w Lublinie
 • Barbara Wojtaś – nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 3 w Lublinie, doradca metodyczny Miasta Lublin

Patronat honorowy: 

fffh

 • Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski
 • Sławomir Sosnowski – Marszałek Województwa Lubelskiego
 • Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty
 • Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin
 • Piotr Kowalczyk – Przewodniczący Rady Miasta Lublin
 • Celina Stasiak – Prezes Oddziału Lubelskiego ZNP, Radna Sejmiku Wojewódzkiego
 • dr hab. Robert Litwiński – Dziekan Wydziału Humanistycznego UMCS
 • Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna
 • Wydawnictwo „Gaudium”
 • Biuro Turystyczne Aneta
 • Chemi – Plast Lublin
 • Kurier Lubelski
 • Radio Lublin
 • Nowy Tydzień

Cele konkursu:

 • Poszerzenie wiedzy na temat historii i kultury Lubelszczyzny.
 • Pielęgnowanie tradycji regionalnych.
 • Promocja Lubelszczyzny wśród uczniów mieszkających poza granicami Polski.
 • Kształcenie umiejętności poszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł.
 • Pobudzanie wrażliwości na piękno języka polskiego, literatury i kultury polskiej.
 • Kształtowanie systemu wartości młodego człowieka.
 • Rozwijanie uzdolnień literackich.
 • Odkrywanie i inspirowanie młodych talentów.

Warunki uczestnictwa:

KONKURS OGÓLNOPOLSKI (przeznaczony dla uczniów mieszkających na terenie Polski)

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej.
 2. Tematem konkursu jest samodzielne stworzenie legendy związanej z zabytkiem znajdującym się w dowolnej miejscowości położonej na Lubelszczyźnie.
 3. Do przesłanych 2 egzemplarzy wydruku komputerowego należy dołączyć również podpisaną płytę CD lub DVD z pracą zapisaną w programie Microsoft Office Word w celu przygotowania ewentualnej publikacji. Na jednej płycie można umieścić prace wszystkich uczniów z danej szkoły.
 4. Prace powinny być napisane czcionką Times New Roman, rozmiar 12, odstęp między wierszami – 1,5, margines dolny, górny oraz boczny – 2,5 cm
 5. Każda nadesłana na konkurs praca powinna być oznaczona godłem ( słowo lub wyrażenie będące umownym znakiem autora, nie może to być znak graficzny).
 6. Do pracy należy dołączyć kopertę opatrzoną tym samym godłem autora. W kopercie należy umieścić informację o autorze, która musi zawierać imię i nazwisko, datę urodzenia, dokładny adres szkoły (telefon, e-mail) oraz imię i nazwisko opiekuna. W kopercie należy umieścić także podpisane oświadczenie*.
 7. Nadesłane utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.
 8. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika.
 9. Prace, które nie będą spełniały wyżej wymienionych wymogów, będą odrzucane.
 10. Koszty przygotowania i dostarczenia prac ponosi uczestnik konkursu.
 11. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów.

KONKURS MIĘDZYNARODOWY (przeznaczony dla uczniów mieszkających poza granicami Polski)

 1. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
 2. plastycznej – dzieci w wieku 7 – 9 lat
 • Tematem konkursu jest samodzielne stworzenie pracy plastycznej związanej z zabytkiem znajdującym się w dowolnej miejscowości położonej na Lubelszczyźnie.
 • Prace powinny być wykonane w formacie A3 – technika dowolna (bez użycia plasteliny i materiałów sypkich).
 1. literackiej – dzieci w wieku 9 – 13 lat
 • Tematem konkursu jest samodzielne stworzenie legendy związanej z zabytkiem znajdującym się w dowolnej miejscowości położonej na Lubelszczyźnie.
 • Do przesłanych 2 egzemplarzy wydruku komputerowego należy dołączyć również podpisaną płytę CD lub DVD z pracą zapisaną w programie Microsoft Office Word w celu przygotowania ewentualnej publikacji. Na jednej płycie można umieścić prace wszystkich uczniów z danej szkoły.
 • Prace powinny być napisane czcionką Times New Roman, rozmiar 12, odstęp między wierszami – 1,5, margines dolny, górny oraz boczny – 2,5 cm
 1. Każda nadesłana na konkurs praca powinna być opisana: imię i nazwisko, data urodzenia, dokładny adres szkoły (telefon, e-mail) oraz imię i nazwisko opiekuna. W kopercie należy umieścić także podpisane oświadczenie*.
 2. Nadesłane prace nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.
 3. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika.
 4. Prace, które nie będą spełniały wyżej wymienionych wymogów, będą odrzucane.
 5. Koszty przygotowania i dostarczenia prac ponosi uczestnik konkursu.
 6. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów.

 

Terminy:

 1. Prace należy przesłać do 25 kwietnia 2016 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Szkoła Podstawowa nr 3
Balladyny 22
20-601 Lublin – z dopiskiem: Konkurs Literacki „Lubelszczyzna w legendach”.

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 maja 2016 roku.
 2. Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu nastąpi podczas uroczystości Święta Szkoły. O dokładnym terminie organizatorzy poinformują laureatów pisemnie lub telefonicznie. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na internetowej szkoły pod adresem www.sp3.lublin.pl
 3. Organizatorzy konkursu nie pokrywają kosztów przyjazdu na uroczystość wręczenia nagród.

Nagrody:

 1. Powołane przez organizatorów jury dokona oceny nadesłanych prac oraz zdecyduje o podziale nagród.
 2. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla laureatów I, II i III miejsca oraz wyróżnienia.
 3. Podziękowania dla nauczycieli przygotowujących laureatów
 4. Decyzja jury jest ostateczna.

Kryteria oceny prac:

 1. prace literackie:
 • zgodność z tematem konkursu,
 • elementy wiedzy o tradycji i kulturze Lubelszczyzny,
 • cechy gatunkowe legendy,
 • oryginalność kompozycji i narracji,
 • bogactwo języka,
 • poprawność stylistyczna, gramatyczna, ortograficzna i interpunkcyjna,
 • estetyka pracy,
 1. prace plastyczne:
 • zgodność z tematem konkursu,
 • elementy wiedzy o tradycji i kulturze Lubelszczyzny,
 • kompozycja,
 • oryginalność,
 • estetyka pracy.

Ustalenia końcowe:

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nagrodzonych prac.
 2. W sprawach organizacyjnych należy kontaktować się z sekretariatem Szkoły Podstawowej nr 3 w Lublinie, tel. 81 525 25 26.

                                                                                         W imieniu Organizatorów:

Urszula Wesołowska

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3

w Lublinie

Comments are closed.

Scroll To Top