Kijów ul. I. Franki 40b m. 307
tel. +38 (044) 486-31-77
e-mail: zpu5@o2.pl
Home / Publikacje / Na posiedzeniu Zarządu Głównego ZPU

Na posiedzeniu Zarządu Głównego ZPU


Nowi członkowie – nowe koncepcje

Członkowie Zarządu Głównego, reprezentujący środowiska polskie, zrzeszone w Związku Polaków Ukrainy 28 listopada zebrali się w kijowskiej siedzibie organizacji na kolejne posiedzenie.

Na wstępie prezes Związku Polaków Antoni Stefanowicz, poinformował zebranych o pracy Zarządu Głównego prowadzonej w 2015 roku, przedstawił sytuację dotyczącą finansowania zaplanowanych przedsięwzięć, jak również utrzymania biura ZPU.

Opowiedział o współpracy z polskimi podmiotami, wspierającymi polską wspólnotę etniczną na Ukrainie, w szczególności o Fundacji „Wolność i Demokracja”, dzięki wsparciu której w pomieszczeniach biura(ul. Iwana Franki 40B) funkcjonuje dziś Sobotnia Szkoła ZPU, gdzie na zajęcia języka polskiego uczęszcza trzydzieścioro dzieci.

W związku z tym, że z dniem 1 grudnia 2016 dobiegają końca uprawnienia obecnego Zarządu i Prezesa ZPU A. Stefanowicz zasugerował, aby do tego czasu przygotować i przeprowadzić w organizacjach zebrania sprawozdawczo wyborcze, zaś na następnym posiedzeniu ZG stworzyć komisję, celem przygotowania i przeprowadzenia VIII Kongresu ZPU.

W drugim punkcie porządku dziennego Iwanna Cerkowniak zreferowała szczegółowo stan wyposażenia i problemy, z jakimi borykają się placówki nauczania języka polskiego. W stolicy z inicjatywy ZPU oprócz wspomnianego gabinetu w siedzibie ZPU, nauczanie prowadzone jest w Szkole nr 175 (dzielnica Niwki), oraz w Centrum dla Dzieci i Młodzieży w sołomiańskiej dzielnicy Kijowa. Łączna liczba uczniów w trzech placówkach wynosi 193 osób. Na propozycję Stanisława Kosteckiego postanowiono wprowadzić stały monitoring nauczania języka we wszystkich organizacjach ZPU na Ukrainie.

Następnie wiceprezes ZPU Helena Chomenko przedstawiła poprawki do nowelizacji ustawy o Karcie Polaka, które napłynęły pod adres ZPU od Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą i wnioskowała aby wnieść swoje propozycje odnośnie sugerowanych zmian.

W toku ożywionej dyskusji zaproponowano szereg uzupełnień, skierowanych na uproszczenie rozmów kwalifikacyjnych z ubiegającymi się o przyznanie KP, wprowadzenie ułatwień w otrzymaniu wiz dla jej posiadaczy, czy też wdrożenia procedury odwołania się od ewentualnej, wątpliwej co do zasadności, decyzji konsula (na podstawie np. nagrań z dyktafonu, wykonanych przez placówkę kwalifikacyjną).

Postanowiono zaaprobować propozycje przedłożone przez Komisję Sejmową i przesłać jej do rozpatrzenia dodatkowe propozycje złożone w toku omówienia.

Wiceprezes ZPU Aleksander Stefanowicz, przedstawił wnioski szeregu stowarzyszeń diaspory polskiej, które wyraziły chęć przystąpienie do Związku Polaków na Ukrainie.

Przedstawiciele pięciu organizacji, aspirujących do członkostwa opowiedzieli krótko o swojej działalności. Wszystkie ich wnioski zostały przegłosowane pozytywnie większością głosów.

Postanowiono wprowadzić w skład Związku Polaków na Ukrainie następujące organizacje:

1. Organizacja pozarządowa „Polskie Centrum Kultury” Zrzeszenie Polaków Krzywego Rogu” (prezes – Tatiana Bogodistowa);

2. Polskie Centrum Edukacyjne w Żytomierzu (prezes – Natalia Szumlańska);

3. Polskie Stowarzyszenie „Kresowiacy” w Winnicy (prezes – Jerzy Wójcicki);

4. Związek Polaków Makarówszczyzny (prezes – Wadym Naumow);

5. Stowarzyszenie „O europejski rozwój Sumszczyzny” (prezes – Aleksander Moskaliuk).

Następnie Stanisław Panteluk, poinformował obecnych, że w związku z przyjętą ustawą o dekomunizacji i powiązaną z nią procedurą zmian nazw ulic, polska społeczność Kijowa zaproponowała szeregu ulicom stolicy nadać imiona wybitnych Polaków (Jana Pawła II, Rodziny Idzikowskich, Janusza Korczaka, Wilhelma Kotarbińskiego). Komisja działająca przy Urzędzie m. Kijowa, przy wsparciu Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie zaaprobowała te propozycje i S. Panteluk zaapelował o ich podtrzymanie, w drugiej fazie procedury, poprzez głosowanie na stronie elektronicznej Urzędu miasta Kijowa.

W związku z nieobecnością na kilku ostatnich posiedzeniach ZG Ireny Gilowej oraz Anatola Terleckiego członkowie Zarządu większością głosów zdecydowali o wygaśnięciu ich członkostwa w Zarządzie.

Niemal jednogłośnie postanowiono wprowadzić w skład Zarządu Głównego ZPU Natalię Szumlańską z Żytomierza oraz Jerzego Wójcickiego z Winnicy.

Stanisław Kostecki – przewodniczący Partii Polaków Ukrainy poinformował, że jej struktury zarejestrowane są już w 18 obwodach i 37 miejskich i rejonowych regionach Ukrainy oraz zachęcił do udziału i sprzyjania rozwojowi nowopowstałej partii.

Na wniosek Stanisława Panteluka, w związku ze zbliżającą się wizytą do Kijowa Prezydenta Polski Andrzeja Dudy postanowiono przygotować postulaty dotyczące aktualnych, najważniejszych spraw ruchu polskiego na Ukrainie celem ich przedstawienia na planowanym spotkaniu z polską delegacją.

Andżelika PŁAKSINA
(Zdjęcia autora)

Inf. „DK”

 

Comments are closed.

Scroll To Top