Kijów ul. I. Franki 40b m. 307
tel. +38 (044) 486-31-77
e-mail: zpu5@o2.pl
Home / Polecamy / Apel organizacji Polonijnych co do rocznicy tragedii Wołyńskiej

Apel organizacji Polonijnych co do rocznicy tragedii Wołyńskiej

Polacy i Ukraińcy!

Ze smutkiem i trwogą obserwujemy coroczne nasilenie konfliktu polsko-ukraińskiego, związanego z tragicznymi wydarzeniami, które miały miejsce na Wołyniu i Galicji Wschodniej w latach II wojny światowej.

Niepokoi nas fakt, że ta straszna tragedia, która zabrała życie rzeszom niewinnych ludzi – Polaków i Ukraińców, wykorzystywana jest by nadal siać ziarna nienawiści pomiędzy naszymi narodami, z czego korzysta dziś putinowska maszyna propagandy. Apelujemy do wszystkich, aby nie ulegali jakimkolwiek próbom podsycania wrogości pomiędzy naszymi narodami. Nie dajmy się znowu skłócić!

Każdego lipca modlimy się szczególnie w intencji niewinnie zamordowanych naszych Rodaków, ale także i Ukraińców, którzy zginęli w bezsensownym i krwawym konflikcie na tle etnicznym. Ich śmierć odbija się głuchym echem w naszych sercach. Niech będzie lekcją dla naszego i następnych pokoleń. Musimy nauczyć się przebaczać w duchu chrześcijańskiej miłości bliźniego! Mamy nadzieję, że nigdy więcej podobna tragedia się nie powtórzy.

Chcemy przypomnieć słowa papieża Franciszka, który w lipcu 2013 roku, w 70. rocznicę wołyńskiej tragedii, podczas modlitwy Anioł Pański w Castel Gandolfo powiedział:

„Łączę się w modlitwie z biskupami i wiernymi Kościoła na Ukrainie, zgromadzonymi w katedrze w Łucku na Mszy św. żałobnej z okazji 70. rocznicy tragedii na Wołyniu. Akty te wywołane ideologią nacjonalistyczną w czasie II wojny światowej, spowodowały dziesiątki, a nawet setki tysięcy ofiar śmiertelnych i zadały ranę braterstwu dwóch narodów, polskiego i ukraińskiego. Wraz z pasterzami Kościoła na Ukrainie i w Polsce powierzam Bożemu miłosierdziu dusze tych ofiar, a dla obydwóch narodów proszę o łaskę głębokiego pojednania i pokojowej przyszłości w nadziei szczerej współpracy na rzecz wspólnego budowania jednego Królestwa Bożego”.

Przeszłość, nawet najbardziej dramatyczna, nie powinna nas dzielić. Tylko dzięki współpracy i wspólnemu badaniu wszystkich okoliczności tej strasznej zbrodni, możemy liczyć na dalszy rozwój dobrosąsiedzkich stosunków obydwu narodów. Uważamy, że racją stanu naszych państw i narodów jest współpraca i wspólna europejska droga.

Wzajemne oskarżanie się, burzenie pomników i inne wrogie wzajemnie działania, to droga wiodąca donikąd.

Wierzymy, że możliwe jest oparte na prawdzie, wartościach chrześcijańskich i europejskich prawdziwe porozumienie pomiędzy naszymi narodami.

Wieczny odpoczynek racz dać Panie wszystkim Polakom i Ukraińcom, którzy zginęli na Wołyniu i Galicji Wschodniej.

 

Partia Polaków Ukrainy
Zarząd Główny Związku Polaków na Ukrainie
Kolegium Redakcyjne pisma „Dziennik Kijowski”
Redakcja pisma „Słowo Polskie”
Redakcja „Kuriera Galicyjskiego”
Redakcja pisma „Monitor Wołyński”
Czasopismo „Głos Polonii”
Czasopismo „Mozaika Berdyczowska”

Поляки і українці!

Зі смутком і тривогою ми спостерігаємо за щорічним посиленням польсько-українського конфлікту, пов’язаного з трагічними подіями, які мали місце на Волині і Східній Галичині в роки II світової війни.

Непокоїть нас факт, що та страшна трагедія, яка забрала життя безліч невинних людей, – поляків і українців, використовується для того, щоб надалі сіяти зерна ненависті між нашими народами, чим користується сьогодні путінська машина пропаганди. Ми апелюємо до всіх, щоб не піддавалися будь-яким спробам підбурювання до ворожнечі між нашими народами. Не даймося знову посварити!

Кожного липня ми молимося особливо за невинно вбитих наших співвітчизників, але також і українців, які загинули у безглуздому і кровопролитному конфлікті на етнічному підґрунті. Їх смерть відбивається глухою луною в наших серцях. Хай буде уроком для нашого і наступних поколінь. Ми мусимо навчитися пробачати в дусі християнської любові до ближнього! Маємо надію, що ніколи більше схожа трагедія не повториться.

Хочемо тут нагадати слова папи Франциска, який в липні 2013 року, в 70. річницю волинської трагедії, під час молитви Богородице Діво в Castel Gandolfo, сказав:

Я поєднуюсь в молитві з єпископами і вірними в Україні, зібраними в соборі в Луцьку на жалобній Месі, з нагоди 70. річниці Волинської трагедії. Ті акти, спричинені націоналістичною ідеологією під час II світової війни, привели до десятків, а навіть сотень тисяч смертельних жертв і задали рану братнім стосунками двох народів, польського і українського. Разом з духовенством Римо-Католицької Церкви в Україні і Польщі я повіряю Божому милосердю душі цих жертв, а для двох народів я прошу про милість глибокого поєднання і мирного майбутнього в надії і щирому співробітництві на користь будування спільного Царства Божого.

Минуле, навіть найбільш драматичне, не повинно нас ділити. Тільки завдяки співпраці і спільному дослідженню всіх обставин цього страшного злочину, ми можемо розраховувати на подальший розвиток добросусідських взаємин обох народів. Ми вважаємо, що спільним державним інтересом наших країн і народів є співпраця і спільний європейський шлях.

Взаємне обвинувачення, нищення пам’ятників та інші ворожі взаємні дії, це дорога, що веде в нікуди.

Віримо, що справжнє взаєморозуміння між нашими народами можливо тоді, коли воно спирається на правду, християнські і європейські цінності.

Вічний спокій дай Господе всім полякам i українцям, які загинули на Волині і Східній Галичині.

Партія поляків України
Головне Правління Спілки поляків в Україні
Редакційна колегія газети „Dziennik Kijowski”
Редакція газети „Słowo Polskie”
Редакція „Kurier Galicyjski”
Редакція часопису „Monitor Wołyński”
Часопис „Głos Polonii”
Часопис „Mozaika Berdyczowska”

Comments are closed.

Scroll To Top